Supervisió

Creiem que un dels punts més importants del servei de neteja és la supervisió. 

És, en aquest aspecte que el client és conscient que no només es fan la prestació del servei de neteja en el seu centre, sinó que hi ha una persona responsable de l’empresa de referència per qualsevol dubte,  incidència, o urgència que pugui sorgir en el desenvolupament de les tasques de neteja. 

Cada client té assignat un supervisor, el qual s’ha presentat prèviament a l'inici del contracte del servei i de qui tenen els seus telèfons i correus de contacte. 

A banda de les reunions amb el client, el supervisor, farà visites periòdiques als centres per fer un control i seguiment de les prestacions mínimes del servei, tantes vegades com sigui necessari i com a mínim mensualment. Per altra banda, enviarà mensualment al responsable del contracte el quadre del “control de qualitat” on quedarà reflectit la supervisió mensual i l’aprovació de la persona responsable de cada centre. 

A més a més, el supervisor comunicarà qualsevol incidència important diàriament al responsable del contracte. 

A cada dependència hi haurà un registre de control de servei on s'indica la data, hora i treballador/a que ha realitzat el servei. 

Per últim, però no menys important, a cada centre hi haurà un pla de neteja on quedarà reflectida la feina mínima que s’ha de fer a cada centre.